Avís Legal

L’accés i la navegació pel lloc web impliquen l’acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents condicions generals, incloses la Política de privacitat i de Cookies, relativa a les finalitats dels tractaments de les dades que ens siguin facilitades. Li recomanem que les llegeixi atentament. Excepte indicació expressa en contrari, l’accés a la informació mostrada a les pàgines del portal és totalment gratuïta.

En el present Avís Legal trobarà informació sobre:

 1. Identificació Legal.
 2. Condicions Generals d’Ús.
 3. Obligacions Generals de l’Usuari.
 4. Participació de l’usuari a diferents seccions i eines: Blogs i Comentaris.
 5. Propietat Intel·lectual i industrial.
 6. Enllaços.
 7. Responsabilitat.
 8. Jurisdicció.

1.- IDENTIFICACIÓ LEGAL

En compliment del que disposa la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, les dades identificatives del titular de www.entreculturas.org, són:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Carrer Maldonado, 1. Planta 3.
28006 Madrid (Espanya)
CIF: G-82409020
Inscrita al Registre de Fundacions del Ministeri de l’Interior amb el nº 28/1.127

Per a qualsevol dubte o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres al Telf.: 91.5902672, Fax: 91.5902673 o adreça de correu electrònic: datos@entreculturas.org.

L’accés a www.entreculturas.org suposa l’acceptació expressa de l’Usuari de les presents condicions de l’Avís legal que podran ser modificades o substituïdes per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría en qualsevol moment i sense previ avís.

2.- CONDICIONS GENERALS D’ÚS


Les següents Condicions Generals regulen l’ús i l’accés al portal Web www.entreculturas.org, la finalitat de la qual és servir de porta d’entrada per oferir als usuaris informació, serveis i continguts via Web.

Qualsevol usuari que accedeixi en aquesta web, haurà d’acceptar les presents Condicions Generals, entenent-se la utilització de la web com la seva acceptació.

Així mateix, aquelles pàgines, els titulars dels quals siguin tercers, a les que es pugui accedir mitjançant enllaços i que presenten altres condicions generals, hauran de ser igualment acceptades.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, notícies, i blogs accessibles a www.entreculturas.org, amb subjecció a la llei i a les presents Condicions generals d’ús, respectant en tot moment als demés usuaris d’aquesta web.

En cas d’incompliment total o parcial de les presents condicions,  la Fundación Entreculturas Fe y Alegría es reserva el dret a denegar l’accés a www.entreculturas.org sense necessitat d’avís previ a l’usuari.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría adoptarà totes les mesures que tingui al seu abast per impedir qualsevol tipus de conducta contrària a les Lleis espanyoles i cooperarà amb les autoritats competents en la identificació dels subjectes responsables de les accions que puguin suposar una violació de les lleis aplicables al present lloc Web.

3.- OBLIGACIONS GENERALS DE L’USUARI

Al acceptar les presents Condicions generals d’ús, l’usuari s’obliga expressament a:

 • No realitzar cap acció destinada a perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, ja sigui de forma temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i/o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu ús normal.
 • No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d’altres usuaris com de tercers aliens a la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
 • No utilitzar cap dels materials i informacions continguts en aquesta Web amb finalitats il·lícites i expressament prohibides a les presents Condicions generals d’ús i contràries als drets i interessos de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría, dels seus usuaris i/o de tercers.
 • L’usuari respondrà de tots els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría o qualsevol tercer pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a que queda sotmès en virtut d’aquest «Avís legal» o de la llei en relació amb l’accés a i/o utilització de la pàgina entreculturas.org.

4.- CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ DE L’USUARI A DIFERENTS SECCIONS I EINES DE WWW.ENTRECULTURAS.ORG: BLOGS I COMENTARIS.

L’usuari pot participar activament a determinades seccions i eines que la Fundación Entreculturas Fe y Alegría posa a la seva disposició a www.entreculturas.org, com ara la inserció de comentaris en blogs i notícies.

Per a la participació als Blogs, l’usuari haurà d’identificar-se i es compromet a que qualsevol informació o opinió que introdueixi sigui conforme a la Llei, la moral i l’ordre públic, abstenint-se de realitzar comentaris contraris a les normes d’etiqueta d’Internet.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría, mitjançant els seus administradors, es reserva el dret a editar o eliminar qualsevol missatge o a impedir l’accés als Blogs a l’usuari que incompleixi les normes d’utilització d’aquestes eines sense necessitat de previ avís. La seva no publicació no podrà ésser en cap moment considerada ni per cap motiu una limitació del dret fonamental a la llibertat d’expressió de l’usuari.

A títol enunciatiu, i en cap cas limitatiu o excloent, l’usuari dels Blogs de www.entreculturas.org, es compromet expressament a:

 • No introduir o difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme o que atempten contra els drets i llibertats fonamentals dels individus; i, en general, que contravinguin els principis de legalitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana i protecció dels menors.
 • No introduir ni utilitzar els Blogs per realitzar greuges, insults, provocacions, desqualificacions personals o per introduir continguts amb un llenguatge impropi o inadequat, ja siguin dirigits a un participant o no. Així mateix, tampoc es permet la realització de denuncies ni acusacions de cap tipus.
 • No introduir o difondre publicitat ni ofertes comercials i/o promocionals de terceres empreses alienes a Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Igualment, els usuaris dels Blogs no estan autoritzats a introduir cadenes de missatges, felicitacions o missatges sense cap relació amb el contingut del Blog/Notícia.
 • No introduir o difondre virus o software nociu susceptible de provocar danys als sistemes informàtics.
 • No introduir continguts protegits per drets d’autor (com ara, imatges, sons, fotografies, vídeos, textos o documents, entre d’altres) i de la propietat industrial (com ara, marques, noms comercials o distintius gràfics, entre d’altres) sense l’autorització expressa dels seus respectius propietaris o titulars dels drets.

L’usuari reconeix i accepta que qualsevol comentari i/o opinió que manifeste i siga publicada serà responsabilitat exclusiva seva a tots els efectes. En aquest sentit, l’usuari serà directament responsable pels danys i perjudicis causats a tercers i derivats de la utilització del Blog, així com pels danys i perjudicis causats per la manca de legalitat, veracitat, exactitud, moralitat i per tota informació i opinions que proporcioni o faci accessible a altres usuaris i/o visitants de www.entreculturas.org.

5.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

El lloc web www.entreculturas.org, les seves pàgines i la informació o elements que conté (i que inclou textos, documents, fotografies, dibuixos o representacions gràfiques, entre d’altres), així com logotipus, marques o altres signes distintius, es troben protegits per drets de la propietat intel·lectual o industrial, sent la Fundación Entreculturas Fe y Alegría la seva titular o ostentant autorització per a la seva explotació per part dels seus legítims titulars.

L’usuari s’obliga a utilitzar els continguts de manera diligent i correcta, de conformitat amb la llei, la moral i l’ordre públic.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría autoritza a l’usuari a visualitzar la informació continguda en aquest lloc web, així com a efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els seus elements es destinen únicament a fer un ús personal o per a fins prèviament autoritzats per la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

L’usuari no està autoritzat a distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda en aquesta Web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

6.- ENLLAÇOS.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines Web de tercers s’han establert únicament com una utilitat per l’usuari. La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no serà, en qualsevol cas, responsable d’aquests ni del seu contingut.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no assumeix cap responsabilitat derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts del seu lloc web i els continguts situats fora d’ell o qualsevol altra menció de continguts externs al seu lloc web. Aquests enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el recolzament, aprovació o relació alguna entre la Fundación Entreculturas Fe y Alegría i les persones o entitats autores i/o gestores d’aquests continguts o titulars dels llocs web on es troben.

Per crear enllaços amb la pàgina Web www.entreculturas.org es necessita la autorització expressa i per escrit de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

7.- RESPONSABILITAT.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no garanteix l’accés continuat ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informacions continguts a les pàgines del portal www.entreculturas.org que poden veure’s impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies que es troben fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d’aquells que hagin estat produïts per l’existència de virus informàtics a Internet.

La Fundación Entreculturas Fe y Alegría no assumeix responsabilitat alguna per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses produïdes per:

 • Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions derivades d’errors a les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena al control de la Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
 • Intromissions il·legítimes mitjançant l’ús de programes malignes de qualsevol tipus i mitjançant qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altres;
 • Ús indegut o inadequat de la pàgina web entreculturas.org
 • Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades.

8.- JURISDICCIÓ.

Qualsevol controvèrsia o conflicte que pugui derivar-se de la interpretació o compliment del present Avís Legal, es resoldrà davant els Tribunals i Jutjats de Madrid, Espanya.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions generals, que no sigui per natura essencial per a la seva existència, es declara nul·la o inaplicable, la validesa de les clàusules restants no es veurà afectada.

 

Skip to content