Aviso Legal

O acceso e a navegación polo sitio web implican a aceptación expresa e plena de todas e cada unha destas condicións xerais, incluídas a Política de Privacidade e de Cookies, respecto das finalidades do tratamento dos datos que nos faciliten. Por favor, recomendamos que a lea atentamente. Salvo que se indique expresamente o contrario, o acceso á información mostrada nas páxinas do portal é totalmente gratuíto.

Neste Aviso Legal atopará información sobre:

 1. Identificación legal.
 2. Condicións Xerais de Uso.
 3. Obrigas Xerais do Usuario.
 4. Participación do usuario en diferentes seccións e ferramentas: Blogs e Comentarios.
 5. Propiedade Intelectual E Industrial.
 6. Ligazóns.
 7. Responsabilidade.
 8. Xurisdición.

1. IDENTIFICACIÓN LEGAL

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, os datos identificativos do titular de http://www.entreculturas.org, son:

FUNDACIÓN ENTRECULTURAS FE Y ALEGRÍA
Rúa Maldonado, 1. PLANTA 3
28006 Madrid (España)
CIF: G-82409020
Inscrita no Rexistro de Fundacións do Ministerio do Interior co n.º 28/1.127

Para calquera dúbida ou consulta pode contactar connosco por teléfono: 91.5902672, Fax: 91.5902673 ou correo electrónico: datos@entreculturas.org.

O acceso a http://www.entreculturas.org implica a aceptación expresa do Usuario das presentes condicións do Aviso Legal, que poderán ser modificadas ou substituídas pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría en calquera momento e sen previo aviso.

2. CONDICIÓNS XERAIS DE USO

As seguintes Condicións Xerais regulan o uso e acceso ao portal Web www.entreculturas.org, cuxa finalidade é ser unha porta de entrada que lle ofreza aos usuarios información, servizos e contidos a través da Web.

Todo usuario con acceso a este sitio web deberá aceptar as presentes Condicións Xerais, entendéndose o uso do sitio web como aceptación destas.

Así mesmo, tamén deberán aceptarse aquelas páxinas, propiedade de terceiros, ás que se pode acceder mediante ligazóns e que presenten outras condicións xerais.

O usuario comprométese a facer un uso axeitado dos contidos, servizos, novas, blogs, accesibles en www.entreculturas.org , con suxeición á Lei e ás presentes Condicións Xerais de Uso, respectando en todo momento o resto de usuarios.

No caso de incumprimento total ou parcial das presentes condicións, a Fundación Entreculturas Fe y Alegría resérvase o dereito de denegar o acceso a www.entreculturas.org sen previo aviso ao usuario.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría adoptará todas as medidas ao seu alcance para evitar calquera tipo de conduta contraria á lexislación española e colaborará coas autoridades competentes na identificación dos suxeitos responsables das actuacións que poidan supoñer unha infracción das leis aplicables a este sitio web.

3. OBRIGAS XERAIS DO USUARIO

O usuario, ao aceptar as presentes Condicións Xerais de Uso, obrígase expresamente a:

 • Non realizar accións tendentes a prexudicar, bloquear, danar, inutilizar, sobrecargar, de forma temporal ou permanente, as funcionalidades, ferramentas, contidos e/ou infraestruturas do sitio web, de forma que se impida o seu normal uso.
 • Non introducir nin realizar contidos difamatorios ou calumniosos, tanto doutros usuarios como de terceiros alleos á Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
 • Non utilizar ningún dos materiais e informacións contidos neste sitio web con fins ilegais e expresamente prohibidos nas presentes Condicións Xerais de Uso, e que sexan contrarios aos dereitos e intereses da Fundación Entreculturas Fe y Alegría, os seus usuarios e/ou terceiros.
 • O usuario responderá de todos os danos e prexuízos de calquera natureza que a Fundación Entreculturas Fe y Alegría ou calquera terceiro puidese sufrir como consecuencia do incumprimento dalgunha das obrigas ás que está suxeito en virtude do presente “Aviso Legal” ou a lei en relación co acceso e/ou uso da páxina entreculturas.org.

4. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN DO USUARIO EN DIFERENTES SECCIÓNS E FERRAMENTAS DE WWW.ENTRECULTURAS.ORG: BLOGS E COMENTARIOS.

O usuario pode participar activamente en determinadas seccións e ferramentas postas á súa disposición por parte da Fundación Entreculturas Fe y Alegría en www.entreculturas.org, tales como a inserción de comentarios en blogs e novas.

Para participar nos Blogs, o usuario deberá identificarse, comprometéndose a que calquera información ou opinión que introduza se axusta á Lei, á moral e á orde pública, absténdose de realizar comentarios contrarios ás normas de etiqueta de Internet.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría, a través dos seus administradores, resérvase o dereito de editar ou eliminar calquera mensaxe, ou impedir o acceso aos Blogs ao usuario que incumpra as normas de uso destas ferramentas sen previo aviso. A devandita non publicación non poderá ser considerada en ningún momento nin por ningún motivo unha limitación do dereito fundamental á liberdade de expresión do usuario.

A título enunciativo, e en ningún caso limitativo ou exclusivo, o usuario dos Blogs de www.entreculturas.org comprométese expresamente a:

 • Non introducir nin difundir contidos ou propaganda de carácter racista, xenófobo, pornográfico, de apoloxía do terrorismo ou que vulneren os dereitos e liberdades fundamentais dos individuos; e en xeral contraveñan os principios de legalidade, responsabilidade, protección da dignidade humana e protección dos menores.
 • Non entrar nin usar os Blogs para facer agravios, insultos, provocacións, descualificacións persoais nin introducir contidos cunha linguaxe impropia ou inadecuada, estean ou non dirixidos a un participante. Así mesmo, non poderán formularse queixas nin acusacións de ningún tipo.
 • Non introducir nin difundir publicidade ou ofertas comerciais e/ou promocionais de terceiras empresas alleas a Fundación Entreculturas Fe y Alegría. Así mesmo, os usuarios dos Blogs non están autorizados a introducir cadeas de mensaxes, felicitacións ou mensaxes que non teñan relación co contido do Blog/Noticia.
 • Non introducir nin difundir virus ou software nocivo que poida causar danos nos sistemas informáticos.
 • Non introducir contidos protexidos (entre outros, imaxes, sons, fotografías, vídeos, textos, documentos) por dereitos de autor e propiedade industrial (entre outras; marcas, nomes comerciais, símbolos gráficos) sen a autorización expresa dos seus respectivos propietarios ou titulares dos dereitos.

O usuario recoñece e acepta que calquera comentario e/ou opinión expresado e publicado será da súa exclusiva responsabilidade para todos os efectos. Neste sentido, o usuario será directamente responsable dos danos e prexuízos ocasionados a terceiros derivados da utilización do Blog, así como dos danos e prexuízos causados pola falta de licitude, veracidade, exactitude, moralidade e de toda información e opinións que proporcionar ou facer accesible a outros usuarios e/ou visitantes de www.entreculturas.org.

5. PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL.

O sitio web www.entreculturas.org, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nelas (incluídos textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, entre outros), así como os logotipos, marcas ou outros signos distintivos, están protexidos polos dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos cales a Fundación Entreculturas Fe y Alegría é titular ou ten autorización para a súa explotación polos lexítimos titulares.

O usuario comprométese a utilizar os contidos con dilixencia e corrección, de acordo coa lei, a moral e a orde pública.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría autoriza o usuario a visualizar a información contida neste sitio web, así como a realizar reproducións privadas (simple actividade de descarga e almacenamento nos seus sistemas informáticos), sempre que os elementos estean destinados exclusivamente ao uso persoal ou aos fins previamente autorizados pola Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

O usuario non está autorizado para proceder á distribución, modificación, cesión ou comunicación pública da información contida neste sitio web en calquera forma e calquera que sexa a súa finalidade.

6. LIGAZÓNS.

As conexións e ligazóns a sitios ou páxinas web de terceiros establecéronse unicamente como unha utilidade para o usuario. A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non é, en ningún caso, responsable delas nin do seu contido.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non asume ningunha responsabilidade derivada da existencia de ligazóns entre os contidos deste sitio e contidos situados fóra del ou de calquera outra mención a contidos externos a este sitio. Estas ligazóns ou mencións teñen unha finalidade exclusivamente informativa e, en ningún caso, supoñen o apoio, aprobación ou relación entre a Fundación Entreculturas Fe y Alegría e as persoas ou entidades que sexan autores e/ou xestoras de tales contidos ou titulares dos sitios onde se atopen.

Para realizar ligazóns á páxina web www.entreculturas.org será necesaria a autorización expresa por escrito da Fundación Entreculturas Fe y Alegría.

7. RESPONSABILIDADE.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e informacións contidos nas páxinas do portal www.entreculturas.org que poidan verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias alleas ao seu control ou á súa vontade, nin os que se produzan pola existencia de virus informáticos en Internet.

A Fundación Entreculturas Fe y Alegría non asume ningunha responsabilidade polos danos, perdas, reclamacións ou gastos producidos por:

 • Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, atrasos, bloqueos ou desconexións, causados por erros nas liñas e redes de telecomunicacións ou por calquera outra causa allea á vontade da Fundación Entreculturas Fe y Alegría.
 • Interferencias ilexítimas mediante o uso de programas maliciosos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, como virus informáticos ou calquera outro;
 • Uso indebido ou inadecuado do sitio web entreculturas.org
 • Erros de seguridade ou de navegación causados por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas.

8. XURISDICIÓN.

En caso de controversia ou conflito que puidese derivarse da interpretación ou cumprimento deste Aviso Legal, estas resolveranse ante os Tribunais e Xulgados de Madrid, España.

Se se declarase nula ou inaplicable algunha cláusula ou apartado destas Condicións Xerais, que non teña carácter esencial para a súa existencia, non se verá afectada a vixencia das restantes cláusulas.

Skip to content